Степен на професионална квалификация - ||| (трета)